خاک توسرت بدبخت بیچاره...

یعنی اینقدربدبخت شدی که جلوی یه پسربهش میگی معذرت میخوام...

خاک توسرت...

آخه دخترتوچت شده...

کواون دخترمغرور...

کواون دختری که به هیچکس اجازه نمیدادباهاش بدبرخوردبشه...

کواون دختر...

بدبخت توچت شده....چراینجوری میکنی گوربابای پسرچرااینقدرخودتوخردمیکنی واسه کی؟

برای چی؟

واسه کسی که هیچی واسش مهم نیست...

واسه کسی که واسه هیچی ارزش قائل نیست...

چرابیشترازاین خودتوخردمیکنی...

چرااعصبانی هننمیشی...

چرانمیکوبی به سرش...

ده یه چیزی بگولامصب...

چرادرمقابلش خفه خون میگیری...

چرافک میکنی درمقابلش کمی...

ده یه چیزی بگوووو

مثلاکه چی لال مونی میگیری...

بدبخت توکه کاری نکرده بووودی چراحاضرشدی معذرت خواهی کنی....

توکه میدونی بدردهم نمیخوریدچراقبول نمیکنی وحاضرنمیشی ازهم جدابشید...

بخدابدبختی...

خاک توسرت...

واسه کی اینقدرخودتوکوچیک میکنی...

واسه کسی که نمیفهمه....

شمابدردهم نمیخورید...اینوبفهم...

پس زیادخودتومعطل نکن...

خاک توسرت....

چراوقتتوالکی تلف میکنی...

که چی بشه مثلاخودتوواسه کی کوچیک میکنی...

آیاارزششوداره؟

+ تاريخ دوشنبه نهم اسفند 1389ساعت 12:48 نويسنده |

محسن حرفات یه رعشه ای انداخت تودلم....

به من فهموندکه ممکنه یه روزی نباشی.....

ازاون روزمیترسم....

میترسم اون روزخیلی زووودبرسه....

میترسم تموم دلخوشیام یه روزی تموم بشه....

بخدامن طاقتشوندارما.....

+ تاريخ یکشنبه یکم اسفند 1389ساعت 11:43 نويسنده |

محسن خیلیییییییییی میترسم..

ازروزی میترسم که منم عین بقیه دلتوبزنم...

ازروزی میترسم که دیگه توقلبت جایی نداشته باشم...

ازروزی میترسم که ازم سردشی...

ازروزی میترسم که دیگه نداشته باشمت....

ازروزی.....

بایدبیشترپیشت باشم....

بیشتردرکت کنم.....

محسن بخدادوست دارما.....

+ تاريخ یکشنبه یکم اسفند 1389ساعت 11:27 نويسنده |

ازاون موقعی که اومدم مدام دستاموبومیکنم ودستاموبوس میکنم....

دستام بوی توروگرفتن.....

واییییییییییی نمیدونی گرمای دستات دیووونم میکنه.....

آتیشی....گرم گرم....

دیگه دستات یخ نبودن...گرم گرم....

دوست دارم.....

+ تاريخ چهارشنبه بیستم بهمن 1389ساعت 16:35 نويسنده |

هیشکی باباییم نمیشه....

وقتی باباییم میگه عزیزم....رنگ حرفاش زنگ صداش....

هیشکی نمیتونه جای باباییموبگیره.....

هیشکی باباییم نمیشه.....

+ تاريخ دوشنبه هجدهم بهمن 1389ساعت 21:38 نويسنده |

محسن بخداکافیه یکم ازت دورباشم دق میکنم...

دیووونه دلتنگتم...

دلم برات کلی تنگیده اینوبفهم....

محسن......

بیاجلوتر....آروم میگم...خوب گووووش بده...

دیووونه دوست دارم....من ازهمه ی عاشق ترادیووونه ترما.....

+ تاريخ شنبه شانزدهم بهمن 1389ساعت 20:18 نويسنده |

وایییییییییییییییییی محسن نمیدونی وقتی کلمه ی عزیزم وازدهنت میشنوم تودلم هزارباره قربون صدقه میرم....

الهی من دورت بگردم عزیزم قربونت برم...

آخه دیوووونه چرادیووونه ترم میکنییییییییییییی....

محسن بخدادوست دارمادیووونه....

میفهمی اینودوست دارم.....

محسن....

تاکی بایدعاشقانه هاموتوخودم دفن کنم...

تاکی بایدعاشقانه هام خاکسترشن....

+ تاريخ شنبه شانزدهم بهمن 1389ساعت 18:22 نويسنده |

محسن بخداداری دیونه ام میکنیا....

محسن بخدامن هیچ وقت فکرنمیکردم اینقدرنبودمن یاغیبت من واست مهم باشه.....

محسن بخدادیونتم دیووونه.....

بابایییییییییییییی جوووونم خوب ببشخیددیگه...

نمیخوای دخمل باباروببشخییییی...

بخدادخمل باباتحمل سردبودنونداره ها....

بخداتحمل نداره ببینه باباییش ازش دلخوروناراحت باشه ها.....

بابایییییییییی.....

من که دوست دارم...

+ تاريخ دوشنبه یازدهم بهمن 1389ساعت 19:39 نويسنده |

دوست دارم این روزای باتوبودن هیچ وقت تموم نشه ...

میترسم این روزاخیلیییییییییی زوودتموم بشه....

دوست دارم وقتی باتوام زمان بایسته.....

+ تاريخ یکشنبه دهم بهمن 1389ساعت 19:25 نويسنده |

همه ی واژه هاموگم کردم...

هروقت میام ازتوبنویسم قفل میکنم...

کم میارم....

محسن توچه کردی بامن....

بخدادوست دارما....یادت نره...

دیونههههههههههههه....میگم دیوونتم.....

محسن یعنی باورکنم این عشق و....محسن یعنی تو...

باورم نمیشه...

بخدادوست دارم...یادت نره...

محسن یعنی میتونم توروداشته باشم....

الهی من دورت بگردم...سرماخوردی گلم...

عزیزم چیه چرامیخندی...مگه خنده داره...

عاشقانه هاموتاکی میتونم توخودم حبس کنم...

تاکی بایدعاشقانه هاموتوخودم حبس کنم...

خوبه حداقل اینجارودارم...که این عاشقانه هاحبس نمیشن...

خاکسترنمیشن.....

دیووونه دوست دارممممم.....

+ تاريخ یکشنبه دهم بهمن 1389ساعت 19:22 نويسنده |